Viafin Service pitää huolta suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä ja toimintavarmuudesta.

Viafin Service on teollisuuden kunnossapidon luotettu kumppani. Laadukas, paikallinen palvelu ja syvä asiakastuntemus mahdollistavat pitkäaikaiset asiakassuhteet ja aidon kumppanuuden.

Tarjoamme eri aloilla toimiville asiakkaillemme huolto- ja kunnossapitopalveluita alueellisen toimintaverkostomme avulla ympäri Suomen. Meillä on myös näyttöjä erikoisosaamista vaativien projektien onnistuneesta toteutuksesta asiakkaidemme vaihteleviin tarpeisiin.

Pidämme huolta suomalaisen teollisuuden toimintavarmuudesta, ja suhtaudumme tähän työhömme intohimolla ja rohkeudella. Sitoudumme toimimaan laadukkaasti, oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti kaikissa tilanteissa.Ajankohtaista

Johdon liiketoimet

Ohjeet liiketoimi-ilmoituksen tekemiseen

MAR:n perusteella Viafin Service Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle viipymättä viimeistään yhden (1) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta (T+1). Yhtiö julkistaa kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä (T+3).

Näin teet ilmoitukset

Täytä lomake, jolla ilmoitetaan Finanssivalvonnalle Viafin Servicen johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimista Viafin Servicen rahoitusvälineillä.

Lomake löytyy osoitteesta: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Documents/ManagersTransactionsForm_FI.pdf

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja

Viafin Service Oyj:n LEI-tunnus 743700ON115OY0UQZP45
Viafin Service Oyj:n kaupankäyntitunnus VIAFIN
Viafin Service Oyj:n ISIN-koodi FI4000349212
Ilmoitusnumero Generoituu automaattisesti

 

Lähetä lomake Finanssivalvonnalle ja Viafin Servicelle

• Lähetys Finanssivalvonnalle:
Mene osoitteeseen https://securemail.bof.fi ja lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi

• Lähetys Viafin Servicelle:
Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen patrik.hamala@viafinservice.fi

Viafin Service julkaisee liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä (T+3).

 

Sisäpiirihallinto

Viafin Service noudattaa toiminnassaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, MAR) ja sen nojalla annettuja 2-tason säädöksiä, arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, Euroopan arvopaperiviranomaisen ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja First North -markkinapaikalle listattuja yhtiöitä koskevia Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta. Tämän lisäksi yhtiö on täydentänyt ohjeistusta yhtiön hallituksen hyväksymällä sisäpiiriohjeella.

Sisäpiiriohjeessa määritellään toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden liiketoimista. Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii Jetro Tilhe.

Yhtiö ylläpitää luetteloa henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Luetteloon merkitään kaikki henkilöt, jotka työskentelevät yhtiössä työsopimuksen perusteella tai jotka muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy hanke- tai tapahtumakohtaiseen sisäpiiritietoon, kuten neuvonantajista, kirjanpitäjistä tai luottoluokituslaitoksista.

Yhtiön johtohenkilö, yhtiöön työsuhteessa oleva henkilö tai yhtiön puolesta tai lukuun toimiva henkilö taikka muu henkilö, joka on muuten saanut haltuunsa tai jolla muuten on pääsy yhtiön sisäpiiritietoon, ei saa:
i. tehdä tai yrittää tehdä sisäpiirikauppoja;
ii. suositella, että toinen henkilö tekee sisäpiirikauppoja, tai houkutella toista henkilöä tekemään sisäpiirikauppoja; tai
iii. ilmaista sisäpiiritietoa laittomasti.

Sisäpiiritiedon ilmaiseminen on sallittua ainoastaan osana työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista edellyttäen, että tiedon saavaa henkilöä koskee salassapitovelvollisuus.

Viafin Servicen johtohenkilöiden tulee ajoittaa kaupankäyntinsä yhtiön rahoitusvälineillä siten, ettei se heikennä arvopaperimarkkinoiden yleistä luottamusta. Yhtiö suosittelee, että johtohenkilöt tekisivät Viafin Servicen rahoitusvälineisiin pitkäaikaisia sijoituksia ja ajoittaisivat kaupankäynnin ajanjaksoihin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto yhtiön rahoitusvälineiden arvoon vaikuttavista seikoista.

Johtohenkilö ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana. Liiketoimia ei saa toteuttaa 45 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen julkaisemista eikä julkistamispäivänä. Jos tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä.
Finanssivalvonta valvoo sisäpiirisääntelyn noudattamista. Finanssivalvonta voi Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008, muutoksineen) mukaan määrätä seuraamusmaksun MAR:n säännösten rikkomisesta tai laiminlyönnistä.

Viafin Service Oyj:n First North -listautumisanti

 

Viafin Service Oyj:n (”Viafin Service” tai ”Yhtiö”) Yleisöannin merkintäaika on päättynyt 9.11.2018 kello 16.30. Instituutio- ja Henkilöstöannin merkintäaika keskeytettiin 7.11.2018 kello 16.30 ylimerkinnän johdosta.

Kaupankäynti Viafin Servicen osakkeilla alkoi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla 20.11.2018. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on VIAFIN ja ISIN-tunnus FI4000349212.

Yhtiö tarjosi merkittäväksi alustavasti enintään 865 079 Yhtiön uutta osaketta. Koska osakeanti ylimerkittiin, Yhtiön hallitus päätti käyttää koko osakeannin ehtojen mukaisen lisäosake-erän ja lisäsi siten antiosakkeiden määrää 571 429 Yhtiön uudella osakkeella. Osakeannissa Yhtiö laski liikkeeseen yhteensä 1 436 508 Yhtiön uutta osaketta seuraavasti:

 • 402 031 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
 • 79 365 osaketta osakeannin ehdoissa määritellylle Yhtiön henkilöstölle (”Henkilöstöanti”)
 • 955 112 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”)

Alexander Corporate Finance Oy toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana
www.alexander.fi/viafinservice. Yleisö- ja Instituutioannissa merkintäpaikkana toimi lisäksi Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) www.nordnet.fi/viafinservice.

 

Katso video oheisesta linkistä:

Miksi sijoittaa Viafin Serviceen?

Viafin Service on teollisuuden luotettu kunnossapitokumppani, joka tarjoaa asiakkailleen huolto- ja kunnossapitopalveluita kattavan alueellisen toimintaverkostonsa avulla. Lisäksi yhtiö toteuttaa räätälöityjä projektitöitä asiakkaidensa vaihteleviin tarpeisiin.

Kasvustrategiansa mukaisesti Viafin Service tavoittelee palveluvalikoimansa laajentamista uusiin palveluihin sekä yhä suuremmille markkinoille. Tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2022 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta.

• Yhtiöllä on vahvat näytöt kannattavasta kasvusta ja tasaisesta kassavirrasta*
• Liiketoimintamalli on joustava ja mahdollistaa laajentumisen uusiin palvelualueisiin
• Velattoman taseen ansiosta yhtiöllä on hyvät edellytykset yritysostoihin
• Yhtiöllä on laaja ja hajautunut asiakaskunta, joka luo kasvumahdollisuuksia ja madaltaa liiketoiminnan riskejä
• Sitoutuneet avainhenkilöt ja omistajat – sijoittavat lisää osakeannissa

*Perustuen Viafin Servicen tytäryhtiön Viafin Process Piping Oy:n toimintahistoriaan.

 

Yhtiöesittelytilaisuus

Viafin Service järjesti yhtiöesittelytilaisuuden 30.10.2018.

Katso Viafin Servicen yhtiöesittelyn webcast-tallenne osoitteessa:

Yleisötilaisuus

 

 

 

Tärkeitä päivämääriä

Merkintäaika alkoi 29.10.2018 klo 9.30
Instituutio- ja henkilöstöannin merkintäaika keskeytettiin 7.11.2018 klo 16.30
Yleisöannin merkintäaika päättyi 9.11.2018 klo 16.30
Tiedote osakeannin lopullisesta tuloksesta 12.11.2018
Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkoi 20.11.2018

Materiaalia

 

Analyysit

FIM Sijoitusanalyysi 26.10.2018

Tärkeä huomio: S-Pankki Oy (FIM) on laatinut Yhtiön toimeksiannosta sijoitusanalyysin Yhtiöstä ja pääjärjestäjä Alexander Corporate Finance Oy:stä riippumattomana asiantuntijana. Sijoitusanalyysi on S-Pankki Oy:n itsenäisesti laatima ja ilmentää sen näkemyksiä. Sijoitusanalyysit eivät ole arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitettu esite tai markkinointimateriaali. Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua Yhtiön arvopaperimarkkinalain mukaiseen esitteeseen.

 

Tiedotteet

12.11.2018: Viafin Service Oyj:n osakeanti ylimerkittiin selvästi ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle toteutetaan suunnitellusti

7.11.2018: Viafin Service Oyj:n osakkeiden instituutio- ja henkilöstöanti on keskeytetty ylimerkinnän johdosta

5.11.2018: Viafin Service Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle

26.10.2018: Finanssivalvonta on hyväksynyt Viafin Service Oyj:n esitteen

26.10.2018: Viafin Service Oyj käynnistää listautumisannin ja aikoo hakea osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle

5.10.2018: Teollisuuden kunnossapidon erikoisosaaja Viafin Service suunnittelee First North -listautumista

Strategia, taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Tavoitteenamme on kasvu nykyisillä liiketoiminta-alueilla sekä laajentuminen yhä suuremmille markkinoille uusien palvelujen avulla. Tuote- ja palveluosaamista pyrimme hankkimaan muun muassa yritysostoin.

Etsimme aktiivisesti potentiaalisia yritysostokohteita palveluvalikoimamme laajentamiseksi uusiin palveluihin, kuten sähkö-, automaatio-, pumppu- ja venttiilihuoltoon sekä muihin teollisuuden kunnossapitopalveluihin. Tavoittelemme kilpailuetua myös uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotolla ja innovoinnilla.

Aiomme vahvistaa paikallisten palveluyksiköidemme liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Tavoittelemme koko Suomen ja tärkeimmät teollisuuspaikkakunnat kattavaa palveluverkostoa. Strategiaamme kuuluu laajentuminen Ouluun ja pohjoiseen Keski-Suomeen. Tavoitteenamme on uuden palveluvalikoiman laajentaminen kaikkiin palveluyksiköihin läpi Suomen riippumatta asiakkaan maantieteellisestä sijainnista.

Haluamme kasvattaa kunnossapitoluonteisten ja pienhankkeiksi luokiteltavien töiden osuutta liikevaihdosta. Tavoitteena on, että huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus yhtiön liikevaihdosta on yli 75 %.

Keskitymme pääsääntöisesti kotimaiseen liiketoimintaan. Päätökset ulkomaisista hankkeista tehdään tapauskohtaisesti.

Kasvustrategia ja taloudelliset tavoitteet

Osinkopolitiikka

Tavoitteenamme on jakaa osinkoa vähintään 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla. Osinkojen maksamiseen vaikuttavat muun muassa yhtiön tuloskehitys ja näkymät sekä strategian mukaiset investoinnit orgaaniseen kasvuun tai yritysostojen rahoittamiseen.

 

Tiedonantopolitiikka

Viafin Service on tiedonantopolitiikassaan määritellyt tiedottamiseen sekä muuhun ulkoiseen viestintään liittyvät keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joita yhtiö noudattaa sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa. Tiedonantopolitiikan ja sen mukaisten toimintatapojen tavoitteena on varmistaa muun ohella, että yhtiön ulkoinen tiedottaminen, kuten yhtiötiedotteiden julkistaminen, täyttää siihen soveltuvat arvopaperimarkkinaoikeudelliset ja muun sääntelyn asettamat vaatimukset. Yhtiön keskeisiä tiedottamisen periaatteita ovat oikea-aikaisuus, samanaikaisuus, jatkuvuus ja läpinäkyvyys. Yhtiön hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan.

Tiedonantopolitiikassa on otettu huomioon sovellettavien lakien, muiden määräysten sekä Helsingin Pörssin First North -markkinapaikalle listattuja yhtiöitä koskevien määräysten vaatimukset. Yhtiö noudattaa kaikessa tiedottamisessa ja viestinnässä Helsingin Pörssin, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, ”MAR”) sekä Suomen arvopaperimarkkinalaissa, osakeyhtiölaissa ja muussa lainsäädännössä asetettuja First North -markkinapaikalle listattuja yhtiöitä koskevia velvollisuuksia.

Tiedotteet

Yhtiötiedotteena julkistetaan säännellyt tiedot, kuten taloudelliset raportit, yhtiötä suoraan koskeva sisäpiiritieto ja yhtiön johtohenkilöiden liiketoimet. Lisäksi yhtiötiedotteena julkistetaan First North -markkinapaikan sääntöjen edellyttämät tiedot, kuten muutokset johtoryhmässä tai hallituksessa sekä tilintarkastajan vaihtuminen.

Yhtiötiedotteet toimitetaan samanaikaisesti keskeisille tiedotusvälineille ja tiedotteet julkaistaan samanaikaisesti myös yhtiön verkkosivuilla.

Asiat, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta jotka arvioidaan sijoittajia ja muita yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi, tiedotetaan julkaisemalla lehdistötiedote.

Yhtiö julkistaa ennalta ilmoitetun vuotuisen aikataulun mukaisesti

• puolivuosikatsauksen;
• tilinpäätöstiedotteen;
• tilinpäätöksen viimeistään kolmea viikkoa ennen sen vahvistamisesta päättävää yhtiökokousta;
• hallituksen toimintakertomuksen tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä;
• tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä;

Yhtiö julkaisee ennen kunkin tilikauden alkamista vuosikalenterin (tapahtumakalenterin), joka sisältää yhtiön taloudellisten raporttien julkistamispäivät ja yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen järjestämispäivän.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso (silent period), joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää ja jonka aikana yhtiön edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita eivätkä anna haastatteluja.

MAR asettaa liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimiville ennen puolivuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista edeltävän vähintään 30 päivän pituisen suljetun ikkunan. Yhtiö on itse määrittänyt suljetun ikkunan pituudeksi 45 päivää. Suljetun ikkunan aikana kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti on kiellettyä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Yhtiö julkistaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä yhtiötiedotteena viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta

Huhut, markkina-arviot ja tietovuodot

Yhtiö ei pääsääntöisesti kommentoi markkinoilla mahdollisesti esiintyviä huhuja, osakkeen hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden arvioita. Yhtiö ei myöskään ota kantaa mahdollisiin keskeneräisiin liiketoimiin. Mikäli huhu kuitenkin liittyy selvästi sisäpiiritietoon, jonka julkistamista on lykätty ja kyseinen huhu on riittävän täsmällinen osoittamaan, ettei kyseisen sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta enää pystytä takaamaan, yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon yhtiötiedotteena mahdollisimman pian asian tultua yhtiön tietoon.

Taloudellinen raportointi ja näkymät

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportteihin sisältyy keskeiset tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja niiden kehityksestä. Yhtiö raportoi taloudelliset lukunsa konsernitasolla. Liiketoimintaryhmän ja/tai eri tytäryhtiöiden lukuja ei raportoida erikseen.

Yhtiö arvioi tulevaisuudennäkymiään pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidensa kautta. Yhtiö ei julkista tulosennusteita.

Viestintäkanavat

Yhtiötä koskevan tiedon pääasiallinen lähde on internetsivusto www.viafinservice.fi. Kaikki yhtiön tiedotteet ovat saatavilla yhtiön internetsivustolta, jonne ne asetetaan saataville julkistamisen tai muun julkaisemisen yhteydessä tiedotejakelujärjestelmää käyttäen.

Yhtiö hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei koskaan ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon tai muun uuden tiedon julkistamisen osalta, vaan sosiaalisen median rooli on tukea muita kanavia.

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki yhtiötiedotteet ja lehdistötiedotteet julkaistaan suomeksi.

 

Hyväksytty neuvonantaja

Viafin Service Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy. Hyväksytyn neuvonantajan tehtävänä on varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet.

Yhteystiedot:

Alexander Corporate Finance Oy

www.acf.fi

+358 50 520 4098

 

 

Yhtiökokous

Viafin Servicen osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään kuuden kuukauden kuluttua yhtiön tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

 • esitetään osakkeenomistajien vahvistettavaksi tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen,
 • päätetään muiden asioiden lisäksi taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhdessä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Voidakseen osallistua osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Viafin Service – teollisuuden kunnossapidon erikoisosaaja

Viafin Service Oyj on teollisuuden huollon ja kunnossapidon luotettu asiantuntija. Tarjoamme eri teollisuuden aloille huolto- ja kunnossapitopalveluita sekä toteutamme räätälöityjä projekteja asiakkaidemme vaihteleviin tarpeisiin pääasiassa Suomessa. Meillä on merkittävää osaamista myös nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksista.

Asiakkaamme ovat erityisesti sellu-, kartonki-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Palvelemme asiakkaitamme kymmenessä alueellisessa palveluyksikössä kahdeksalla paikkakunnalla, Suomen tärkeimmissä teollisuuden keskittymissä.

Kasvustrategiamme mukaisesti tavoittelemme 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2022 mennessä sekä laajentumista uusiin palveluihin ja yhä suuremmille markkinoille.

 

Avainlukuja (tilikausi 1.8.2017-31.7.2018)

LIIKEVAIHTO
Tilintarkastettu
.

M€

LIIKEVAIHTO
Pro forma, tilintarkastamaton
.

31,2 M€

KÄYTTÖKATE ¹
Tilintarkastettu
.

0,0 M€

KÄYTTÖKATE ¹
Pro forma, tilintarkastamaton
.

2,3 M€

KÄYTTÖKATE-
MARGINAALI ¹
Tilintarkastettu

– %

KÄYTTÖKATE-
MARGINAALI ¹
Pro forma tilintarkastamaton

7,4 %

OMAVARAISUUS-
ASTE ¹
Tilintarkastettu

52,5 %

HENKILÖSTÖN
MÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN
.

179

¹ Vaihtoehtoinen tunnusluku.

Taloudelliset tunnusluvut

1.8.2017–31.7.2018 (FAS)
1 000 €
Viafin Service
-konserni
Viafin Process Piping
-konserni
Viafin Service -konserni,
pro forma
Liikevaihto -* 27 673* 31 209
Käyttökate (EBITDA)** -15 1 872 2 321
   % liikevaihdosta - 6,8 % 7,4 %
Liikevoitto ilman liikearvon
poistoja (EBITA)**
-15 1 567 1 997
   % liikevaihdosta - 5,7 % 6,4 %
Liikevoitto (EBIT) -15* 1 567* 1 372
   % liikevaihdosta - 5,7 % 4,4 %
Tilikauden tulos ilman
liikearvon poistoja**
-15 1 201 1 457
  % liikevaihdosta - 4,3 % 4,7 %
Tilikauden tulos -15* 1 201* 832
  % liikevaihdosta - 4,3 % 2,7 %
Omavaraisuusaste, %** 52,5 %* 21,3 %*

 

* Tilintarkastettu
** Vaihtoehtoinen tunnusluku

 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen

1.8.2017–31.7.2018 (FAS)
1 000 €
Viafin Service
-konserni
Viafin Process Piping
-konserni
Viafin Service -konserni,
pro forma
Liikevoitto -15* 1 567* 1 372
Suunnitelman mukaiset
poistot
- 305* 381
Poistot
konserniliikearvosta
- - 568
Käyttökate -15 1 872 2 321

 

1.8.2017–31.7.2018 (FAS)
1 000 €
Viafin Service
-konserni
Viafin Process Piping
-konserni
Viafin Service -konserni,
pro forma
Liikevoitto -15* 1 567* 1 372
Poistot liikearvosta - - 58
Poistot
konserniliikearvosta
- - 568
Liikevoitto ilman
liikearvon poistoja (EBITA)
-15 1 567 1 997

 

1.8.2017–31.7.2018 (FAS)
1 000 €
Viafin Service
-konserni
Viafin Process Piping
-konserni
Viafin Service -konserni,
pro forma
Tilikauden tulos -15* 1 201* 832
Poistot liikearvosta - - 58
Poistot
konserniliikearvosta
- - 568
Tilikauden tulos ilman
liikearvon poistoja
-15 1 201 1 457

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnuslukujen laskentakaavat

Johdon tervehdykset

Toimitusjohtajan tervehdys

Viafin Service on kannattavasti kasvanut teollisuuden kunnossapidon erikoisosaaja. Toimimme asiakkaidemme luotettavana kumppanina aina investointivaiheen putkisto- ja laiteasennuksista jatkuvaan huoltoon ja kunnossapitoon saakka. Arviomme mukaan olemme liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen johtavista teollisuusputkistojen asentajista ja koemme, että meillä on tärkeä tehtävä suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn varmistamisessa.

Päivittäinen työmme tapahtuu asiakkaidemme luona ja panostamme aina laadukkaaseen, paikalliseen palveluun, tinkimättä työturvallisuudesta. Kattava toimintaverkostomme, vahvat paikalliset palveluyksiköt sekä asiantunteva henkilöstö varmistavat asiakastuntemuksen sekä luotettavasti ja nopeasti tuotetut palvelut. Asiakkaidemme parempi palvelu ohjaa toimintaamme jokaisella organisaatiotasolla.

Palvelemme asiakkaitamme yli 150:n teollisuuden kunnossapidon ammattilaisen voimin. Työ edellyttää meiltä jokaiselta paitsi vahvaa palveluasennetta myös joustavuutta ja yrittäjähenkisyyttä. Muita toimintamme ohjenuoria ovat oikeudenmukaisuus, laadukkuus ja vastuullisuus. Työturvallisuus on meille erityisen tärkeää – jokaisella on oikeus kokea olonsa turvalliseksi töissä.

Näkemyksemme mukaan teollisuuden kunnossapidon ulkoistamisen trendi jatkuu vahvana myös tulevaisuudessa ja aiomme ottaa näistä markkinoista oman osamme.

Haluamme olla jatkossakin tukemassa asiakkaidemme eli suomalaisen teollisuuden kilpailu- ja toimintakykyä tarjoamalla ensiluokkaisia teollisuuden kunnossapidon palveluita.

 

Tuomas Tuomela

Toimitusjohtaja

 

Hallituksen puheenjohtajan tervehdys

Liiketoimintamme sai alkunsa vuonna 2008 keskellä finanssikriisiä, kun silloinen Viafin Oy päätti panostaa merkittävästi putkisto- ja kunnossapitoliiketoiminnan kasvattamiseen sekä kattavan aluepalveluverkoston rakentamiseen. Olemme kasvaneet rohkeasti ja heinäkuussa 2018 päättyneen tilikautemme liikevaihto (pro forma) oli jo 31,2 miljoonaa euroa. Uskomme tämän olevan vasta kasvutarinamme alku.

Aiomme edelleen kiihdyttää kannattavaa kasvuamme ja tavoitella entistä suurempaa markkinaa tarjoamalla uusia huolto- ja kunnossapitopalveluita nykyisille ja tuleville asiakkaillemme. Etsimme aktiivisesti potentiaalisia kohteita palveluvalikoimamme laajentamiseksi uusiin palveluihin, kuten pumppu-, venttiili- sekä sähkö- ja automaatiokunnossapitoon. Tavoittelemme 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2022 mennessä. Meillä hallituksen jäsenillä on aktiivinen rooli tämän kasvustrategian toteuttamisessa.

First North -listautuminen olisi merkittävä askel kasvustrategiassamme. Se mahdollistaisi pääomien keräämisen yritysostoja varten ja osakkeen tehokkaamman käytön maksuvälineenä yrityskaupoissa. Uskomme, että listautuminen kehittäisi Viafin Servicen tunnettuutta keskeisten sidosryhmien keskuudessa ja mahdollistaisi myös osakkeiden käyttämisen henkilöstön sitouttamisessa.

Olen erittäin iloinen, että suunnitellun listautumisen toteutuessa Viafin Servicen omistajiksi on tulossa joukko merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia. Toivon, että omistuspohjamme laajenee myös lukuisilla yksityissijoittajilla.

Myös me Viafin Servicen nykyiset omistajat olemme sitoutuneita yrityksen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja siksi sijoitamme lisää suunnitellussa annissa yhdessä uusien sijoittajien kanssa. Tule sinäkin mukaan ja sijoita Viafin Serviceen!

 

Marko Sipola

Hallituksen puheenjohtaja

 

Yhtiöjärjestys

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Viafin Service Oyj ja kotipaikka Kurikka.

2 Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on teollisuuden kunnossapito, asennustyöt sekä alan tuotteiden myynti, palvelut ja alihankintatyöt, koneiden vuokraus sekä kiinteistöjen, osakkeiden ja arvopapereiden omistus-, hallinta-, osto-, myynti- ja vuokraustoiminta.

3 Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

4 Edustaminen
Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja molemmat erikseen tai henkilöt, joille hallitus antaa oikeuden edustaa tai prokuran perusteella henkilö tai henkilöt, joille yhtiön hallitus on antanut kirjallisesti oikeuden edustaa yhtiötä.

5 Tilintarkastajat
Yhtiössä on varsinaisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisö tai yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies.
Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

6 Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen
Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen päättämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

7 Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

8 Yhtiökokouksen paikka
Yhtiön yhtiökokoukset voidaan järjestää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

9 Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenen palkkiosta;
7. muista asioista, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle;
8. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava tarvittaessa:

9. hallituksen jäsenet sekä
10. tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

 

 

Management

Tuomas Tuomela
CEO
Viafin Service Oyj
Viafin Process Piping Oy
+358 40 090 7441

Heikki Hirsimäki
Deputy CEO
Viafin Process Piping Oy
+358 50 026 7148

Pekka Luhtala
CEO
Viafin Installation Oy
+358 50 036 6486

Patrik Hämälä
CFO
+358 50 513 1305

E-Mail : firstname.lastname@viafinservice.fi


Call center

+358 10 327 4000

Contact Form

Leave us a message, and we will contact you as soon as possible.

We have gained experience and reckoning in industrial maintenance. For almost a decade, we have been a reliable partner in industrial repair and maintenance and we have delivered a substantial amount of projects for our customers in Finland. Our customers include several corporations in pulp, cardboard, metal processing, energy and chemical industries.

You can find some case examples of our work below.


CASE Lappeenranta: Viafin Service combines local knowledge and the competence of a leading company in the industry

Even though Viafin Service operates nationwide, it is a locally driven leading specialist in industrial piping repair and maintenance. The company operates at eight different locations across Finland: In Lappeenranta we started in spring 2016. Already in a couple of years the company has gained a position as the local expert.

In recent years, Viafin Service has grown and it has expanded its business effectively and profitably to new geographical markets. In spring 2016 we launched our business in Lappeenranta. It has been crucial to have the local knowledge and to recruit professionals in launching the unit successfully.

- The ability to find the right people for the jobs, great and high-quality work as well as the local knowledge have played key roles in our business. In two years, we have managed to reach the position of a reliable actor while maintaining the profitability of the business, states Lappeenranta unit’s Area Manager Panu Järvinen.

Supporting the customer in their everyday operations

The customers of Viafin Service in Lappeenranta area consist of major Finnish pulp, cardboard, metal and chemical industry companies.

-We work as partners in our customers’ continuous repair and maintenance related tasks, but also help them with their projects, Järvinen promises and tells that the local knowledge is highlighted during process industry shutdowns for instance. -As the production is halted, it is easy to carry out the planned maintenance work or to install and plug the ready-made piping. In the early stages we ensure that everything goes well and if needed, we will arrive to the location even in the middle of the night.

In autumn 2018 Lappeenranta unit employs 25 permanent employees. Järvinen thinks that it is easy to maintain the high quality of the work, share knowledge and educate new professionals in a small-sized and local team. When working on with larger projects or customers, it is also possible to exploit the resources of the group if needed.

-Local knowledge is our asset. In this industry, it is sometimes needed to arrive quickly to the location and to know the customers’ needs in order to offer them the best possible service. The high quality of our work ensures that the customers return to us if our kind of services are needed. This all is possible thanks to our young and adaptable crew that is willing to continuously learn new things. Our job is to think how we can help our customers today, Järvinen concludes.

Viafin Service involved in building new gas infrastructure in Finland

In recent years, there have been major investments in gas infrastructure in Finland. The demand for Liquefied Natural Gas (LNG) based solutions continues to increase due to strict regulations in ship traffic emissions as well as the desire of the industry to reduce carbon dioxide emissions. In addition, the distribution network of natural and biogases intended for truck traffic are continuously and rapidly developed in order to reach the EU emission reduction targets.

Viafin Service has delivered and installed equipment to multiple major gas projects including LNG terminals in Tornio and Pori. In these projects the company has been responsible for the installation of piping and other equipment as well as the insulation of the piping in the process areas. The company is also involved in Topinoja biogas plant expansion project delivered to our customer Gasum in Turku.

The experience we have gained in LNG and biogas projects has enabled a steady position for the company in these markets and the company is able to exploit this experience also in other similar projects. In addition to technical competence project deliveries call for excellent customer relationship management as the company is in contractual relation with multiple parties in projects. Viafin Service focuses on small and medium-sized projects so that the value of the project does not grow too much in respect to the size of the company. After the projects, the co-operation with the customer usually continues in repair and maintenance activities.

 

Viafin Service is a Finnish company that is specialized in industrial maintenance as well as in repair and installation of industrial piping and equipment.

In addition to offering our customers repair and maintenance services, we also deliver projects according to our customers’ needs. We are always committed to act responsibly, fairly and with high quality.

Local repair and maintenance

We offer our customers repair and maintenance services in every local service unit. Our goal is to serve our customers locally, effectively, and always according to their daily needs.

Our services include:

• industrial piping
• hydraulics and instrument piping
• mechanical welding
• machinery and mechanical installations during industrial shutdowns

The majority of our customers consists of industrial corporations operating in Finland. Especially, we have customers in pulp, cardboard, metal processing, energy and chemical industries.

Projects

In addition to our repair and maintenance services, we work on selected piping and equipment installation projects. Focusing on only selected project ensures our excellent project management, effectivity and high quality.

Our projects are carried out according to customers’ investment needs and the projects are small and medium-sized. We deliver projects to industrial process plants and Liquefied Natural Gas (LNG) terminals, for instance.

Similarly, to our other services, also our project business serves major global customers who operate in Finland in various industries.

Business

Viafin Service is a trusted partner in maintenance and it has ten local service units located in the most important industrial clusters in Finland. Our strong local service units have improved our customer knowledge as well as the ability to deliver services for our customers quickly and reliably. Our customers include several corporations in pulp, cardboard, metal processing, energy and chemical industries.

We are one of the leading industrial piping installation specialists in Finland. Also, we have a strong background in industrial process pipe repair and maintenance as well as experience in installations of Liquified Natural Gas (LNG) terminals’ piping and equipment.

Service network

Viafin Service has ten service units at eight different locations across Finland. The company offers repair and maintenance services for its customers in every local service unit. Our project competence has been centralized at our Tampere unit.

History

Viafin Service has grown significantly during its existence.

Viafin Service originates from Viafin Oy’s workshop business. During the history industrial piping has been manufactured by Viafin Oy’s different subsidiaries. In 2008 Viafin Oy made a strategic decision that aimed for expanding the industrial piping business; a year later the first two local units were established in Jämsä and Pori. In 2011 the business was incorporated into a company called Viafin Process Piping Oy. During the same year, Viafin Process Piping made its first acquisition and expanded its business to Keminmaa.

Between 2012 and 2016 Viafin Process Piping expanded its operational network and opened new service units in Kurikka, Tampere, Vantaa and Lappeenranta. Vantaa unit established in autumn 2016, was incorporated into a company called Viafin Uusimaa Piping in autumn 2017. The goal was to pilot new business models and to commit the personnel.

Viafin Installation was established in late 2017 as Viafin West Welding decided to concentrate on its workshop business and sold installation and manufacturing operations to Viafin Installation Oy.

During spring 2018 Viafin Process Piping expanded its business to cover also hydraulics and instrument piping. Viafin Service Oy Group focusing on maintenance and installation was established in summer 2018. Following the establishment, Viafin Installation and Viafin Process Piping became its subsidiaries.

Viafin Service -Group

Viafin Service is the parent company of the Group and it owns 100% of its subsidiaries Viafin Installation and Viafin Process Piping. The group also includes Viafin Uusimaa Piping whose majority owner is Viafin Process Piping.

Viafin Process Piping and Viafin Uusimaa Piping mainly focus on repair, maintenance and installation of industrial piping across Finland. Viafin Installation is specialized in industrial mechanical maintenance, maintenance during shutdowns, as well as installation and repair of heavy mechanical machinery used in industrial environment.

The biggest owner of Viafin Service Oyj is Viafin Oy

.

* The minority share in Viafin Uusimaa Pipinging Oy is owned by the key personnel of the company

Responsibility

We at Viafin are committed to do business sustainably taking into account the economic, social and environmental viewpoints, both locally and globally. We actively strive for reducing our environmental impact by improving our energy efficiency. We use certified quality management, environment, health and safety systems as well as welding quality system. Additionally, we have a certificate for installing steel structures.

 

Viafin Servicen vahvuudet

 • Vahvat näytöt kannattavasta kasvusta ja tasaisesta kassavirrasta*
 • Joustava liiketoimintamalli, joka mahdollistaa laajentumisen uusiin palvelualueisiin
 • Velaton tase, joka luo hyvät edellytykset yritysostoille
 • Laaja ja hajautunut asiakaskunta, joka luo kasvumahdollisuuksia ja madaltaa liiketoiminnan riskejä
 • Sitoutuneet avainhenkilöt ja omistajat – sijoittavat lisää suunnitellussa listautumisannissa

 

* Perustuen Viafin Servicen tytäryhtiön Viafin Process Piping Oy:n toimintahistoriaan.

 

Liiketoiminta

Liiketoimintamme jakautuu huoltoon ja kunnossapitoon sekä projekteihin. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 31.7.2018 päättyneellä tilikaudella
75 % prosenttia ja projektiliiketoiminnan noin 25 %.

Liikevaihto 2017-2018

Liikevaihdon jakauma teollisuudenaloittain tilikausien 2016-17 ja 2017-18 keskiarvon mukaan


Asiakaskuntamme on laaja ja koostuu muun muassa sellu-, kartonki-, metalli-, energia- ja kemianteollisuuden alalla toimivista suurista yrityksistä, jotka toimivat ympäri Suomen. Suurimmat asiakastoimialat ovat sellu- ja kartonkiteollisuus sekä energiateollisuus. Palvelemme asiakkaitamme kymmenessä alueellisessa palveluyksikössä kahdeksalla paikkakunnalla, Suomen tärkeimmissä teollisuuden keskittymissä.

Tavoittelemme kilpailuetua myös uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotolla ja innovoinnilla.

Alueellinen huolto ja kunnossapito

Tarjoamme asiakkaillemme huolto- ja kunnossapitopalveluita kymmenessä alueellisessa palveluyksikössämme. Tavoitteenamme on tuottaa palveluita paikallisesti ja tehokkaasti asiakkaiden päivittäisiin tarpeisiin.

Huollon ja kunnossapidon palveluvalikoimaamme kuuluvat muun muassa teollisuuden putkistot, hydrauliikka- ja pienputkistot, mekaaniset hitsaustyöt sekä teollisuuden seisakeissa toteutettavat laite- ja mekaaniset asennustyöt.

Toteutamme palvelut jatkuvina puitesopimuksina tai yksittäisinä pienprojekteina. Uusimpiin palveluihimme kuuluvat hydrauliikka- ja pienputkistot sekä teollisuuden erikoislaitteiden asennus, huolto ja korjaus.

Asiakaskunta koostuu pääasiassa suurista eurooppalaisista globaalisti toimivista yhtiöistä.

Projektit

Projektiliiketoiminta tukee vahvasti pääliiketoimintaamme, sillä toteutettujen projektien ansiosta huoltoa ja kunnossapitoa voidaan jatkaa ja tarjota uudessa kohteessa ja uusille asiakkaille.

Toteutamme projekteja asiakkaiden investointitarpeiden mukaisesti sekä uusiin että vanhoihin kohteisiin pääasiassa Suomessa. Meille on kertynyt merkittävää osaamista myös nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksista.

Olemme keskittyneet projektiliiketoiminnassamme pieniin ja keskisuuriin (noin 1–5 miljoonan euron) projekteihin, joissa näkemyksemme mukaan kilpailutilanne on suuria projekteja otollisempi ja riskit vähäisempiä. Valikoituihin projekteihin keskittynyt yksikkömme mahdollistaa hyvän projektinhallinnan sekä toimintamme tehokkuuden, korkean laadun ja tuloksellisuuden.

Projektiliiketoimintamme palvelee suuria kansainvälisiä eri teollisuusalojen toimijoita.

Viafin Service – teollisuuden kunnossapidon erikoisosaaja

Viafin Service Oyj on teollisuuden huollon ja kunnossapidon luotettu asiantuntija. Tarjoamme eri teollisuuden aloille huolto- ja kunnossapitopalveluita sekä toteutamme räätälöityjä projekteja asiakkaidemme vaihteleviin tarpeisiin pääasiassa Suomessa. Meillä on merkittävää osaamista myös nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksista.

Asiakkaamme ovat erityisesti sellu-, kartonki-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Palvelemme asiakkaitamme kymmenessä alueellisessa palveluyksikössä kahdeksalla paikkakunnalla, Suomen tärkeimmissä teollisuuden keskittymissä.

Kasvustrategiamme mukaisesti tavoittelemme 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2022 mennessä sekä laajentumista uusiin palveluihin ja yhä suuremmille markkinoille.

 

Avainlukuja (tilikausi 1.8.2017-31.7.2018)

LIIKEVAIHTO
Tilintarkastettu
.

M€

LIIKEVAIHTO
Pro forma, tilintarkastamaton
.

31,2 M€

KÄYTTÖKATE ¹
Tilintarkastettu
.

0,0 M€

KÄYTTÖKATE ¹
Pro forma, tilintarkastamaton
.

2,3 M€

KÄYTTÖKATE-%¹
Tilintarkastettu
.

– %

KÄYTTÖKATE-%¹
Pro forma, tilintarkastamaton
.

7,4 %

OMAVARAISUUS-
ASTE ¹
Tilintarkastettu

52,5 %

HENKILÖSTÖN
MÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN
.

179

¹ Vaihtoehtoinen tunnusluku.

Testi

We maintain the competitiveness and the reliability of the Finnish industry

Viafin Service is a trusted partner in industrial maintenance. Our local and high-quality services as well as deep customer knowledge ensure long-term customer relationships and genuine partnerships.

We have customers in different industries and we offer them repair and maintenance services across Finland with the help of our local service units. We have proved that we can adapt in customers’ varying needs and succeed in projects that need special competence.
We maintain the reliability of the Finnish industry and take our work passionately and bravely. Our principles include that we work fairly, responsibly and with high quality.


Riskienhallinta

Viafin Servicellä on käytössään riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan menettelyt ja järjestelmät, joita se kehittää säännöllisesti. Viafin Servicen laatujärjestelmään kuuluvat säännölliset sisäiset ja ulkoiset tarkastukset. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa yhtiön asiakaspalvelun ja tuotteiden laatuvaatimukset, työturvallisuus, työterveys, liiketoiminnan kannattavuus ja jatkuvuus sekä säilyttää hyvä yrityskuva. Riskienhallintaa toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on varsinaisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisö tai yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies.

Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiön 6.9.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Viafin Servicen tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja yhtiön juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa toiminnan johtamisessa.

Tuomas Tuomela
Tuomas Tuomela

Toimitusjohtaja
Syntymävuosi 1972

Tuomas Tuomela on toiminut Viafin Servicen toimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2018. Aikaisemmin Tuomela on ollut muun muassa Viafin Process Pipingin toimitusjohtaja vuodesta 2016 ja Outotec Oyj:ssä eri johtotehtävissä vuosina 2012–2016. Tuomela on koulutukseltaan automaatioinsinööri.

Heikki Hirsimäki
Heikki Hirsimäki

Viafin Process Pipingin varatoimitusjohtaja
Syntymävuosi 1959

Heikki Hirsimäki on toiminut Viafin Servicen johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2018 ja Viafin Process Pipingin varatoimitusjohtajana vuodesta 2015. Aikaisemmin Hirsimäki on toiminut muun muassa Viafin Process Pipingin toimitusjohtajana vuosina 2011–2015. Hirsimäki on koulutukseltaan koneinsinööri.

Patrik Hämälä
Patrik Hämälä

Talousjohtaja
Syntymävuosi 1987

Patrik Hämälä on toiminut Viafin Servicen talousjohtajana ja Viafin Servicen johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2018. Aikaisemmin Hämälä on ollut muun muassa Viafin Process Pipingin Business Controllerina vuodesta 2016 ja Gardner Denver Oy:ssä Financial Analystinä vuosina 2014–2016. Hämälä on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Pekka Luhtala
Pekka Luhtala

Viafin Installationin toimitusjohtaja
Syntymävuosi 1958

Pekka Luhtala on toiminut Viafin Servicen johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2018 ja Viafin Installationin toimitusjohtajana vuodesta 2017. Aikaisemmin Luhtala on ollut muun muassa Viafin West Welding Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2007–2009 ja 2016–2017. Luhtala on koulutukseltaan LVI-teknikko.

Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on kolmesta kahdeksaan jäsentä, joiden toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Marko Sipola
Marko Sipola
Hallituksen puheenjohtaja
Syntymävuosi 1973
Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Marko Sipola on toiminut Viafin Servicen hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 sekä Viafin Oy:n toimitusjohtajana ja Viafin Oy:n eri tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana vuodesta 2008. Hän on aikaisemmin toiminut johtotehtävissä Componenta Oyj:ssä vuosina 2006–2008, kehitysjohtajana MSK Group Oy:ssä ja toimitusjohtajana MSK Groupin tytäryhtiöissä Junkkari Oy:ssä ja Juncar Oy:ssä vuosina 2002–2006. Sipola on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri.


Sixten Hjort
Hallituksen jäsen
Syntymävuosi 1955
Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Sixten Hjort on toiminut Viafin Servicen hallituksen jäsenenä vuodesta 2018. Hän on toiminut myös Fixcel Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2015, Ota-Tuote Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2000 ja Silexium Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2007. Lisäksi hän on toiminut Tokmanni Group Oyj:n varatoimitusjohtajana vuosina 2009–2017, talous- ja hallintojohtajana vuosina 2005–2017, Silexium Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2007, Vogue Group Oy:n talousjohtajana vuosina 1998–2005 sekä ollut osakkaana ja KHT-tilintarkastajana Ernst & Young Oy:ssä vuosina 1979–1998. Hjort on koulutukseltaan ekonomi.

Jouko Ketola
Jouko Ketola
Hallituksen jäsen
Syntymävuosi 1945
Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Jouko Ketola on toiminut Viafin Servicen hallituksen jäsenenä vuodesta 2018. Hän on toiminut myös Viafin Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2008, MSK Group Oy:ssä ja sen tytäryhtiössä hallituksen jäsenenä vuosina 2003–2017 sekä Are Oy:ssä hallituksen jäsenenä 2002–2017. Lisäksi hän on toiminut konsernijohtajana MSK Group Oy:ssä vuosina 2001–2004 sekä toimitusjohtajana YIT Installaatiot Oy:ssä (nyk. Caverion Oyj) vuosina 1986–2001. Ketola on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja arvonimeltään teollisuusneuvos.

Heikki Pesu
Heikki Pesu
Hallituksen jäsen
Syntymävuosi 1967
Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Heikki Pesu on toiminut Viafin Servicen hallituksen jäsenenä vuodesta 2018. Hän on toiminut myös Viafin Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 lokakuuhun 2018. Lisäksi hän on ollut toimitusjohtajana Are Oy:ssä vuodesta 2011, aluejohtajana Lemminkäinen Talotekniikka Oy:ssä vuosina 2010–2011 sekä eri johtotehtävissä ja projekti-insinöörinä Tekmanni Oy:ssä ja Tekmanni Uusimaa Oy:ssä vuosina 1996–2010. Pesu on toiminut myös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2017. Pesu on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Tapani Potka
Tapani Potka
Hallituksen jäsen
Syntymävuosi 1957
Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Tapani Potka on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2018. Hän on toiminut myös Viafin Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2015 ja puheenjohtajana vuodesta 2016 lokakuuhun 2018. Lisäksi hän on ollut vuodesta 2000 johtajana Atria Suomi Oy:n palveluksessa, jossa hänen nykyinen vastuualue on toimitusketjun johtaminen, tekniset toiminnot sekä investointitoiminta. Potka kuuluu myös Atria Suomi Oy:n johtoryhmään. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Markkinat

Viafin Service palvelee suuria teollisuusalan yrityksiä. Yhtiömme toimii pääsääntöisesti vakiintuneilla markkinoilla, joilla kilpailutilanne on näkemyksemme mukaan varsin vakaa.

Kotimaan markkinoilla toimii sekä suuria kansainvälisiä huolto- ja kunnossapitoyhtiöitä että pieniä alueellisia toimijoita. Näkemyksemme mukaan teollisuuden putkistojen markkina on hajautunut, vaikka muutama toimija hallitseekin suurta osaa markkinasta.

Näkemyksemme mukaan keskeisten asiakastoimialojemme markkinatilanne ja kannattavuuskehitys on ollut viime aikoina suotuisaa. Tämä luo kysyntää palveluillemme.

• Sellu- ja kartonkiteollisuuden alalla markkinoiden kasvun myötä laitosten käytettävyys ja käyttövarmuus sekä laaduntuotto ovat avainasemassa, mikä lisää huollon ja kunnossapidon tarvetta.

• Metsäteollisuustoimijoiden investoinnit kasvattivat Suomen selluntuotantokapasiteettia vuonna 2017 yhteensä 12 prosenttia.¹

• Energiateollisuuden alalla Suomessa kunnostetaan ja uudistetaan jatkuvasti energiantuotantolaitoksia sekä sähkö- ja kaukolämpöverkkoja toimitusvarmuuden varmistamiseksi.²

 

¹ Pellervon taloustutkimus, PTT (12.4.2018): Metsäalalla pyyhkii hyvin. Viitattu: 23.8.2018
Saantitapa: http://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala/metsasektori-2018-kevat.html
² Energiateollisuus: Perustietoa energia-alasta. Viitattu 23.8.2018.
Saantitapa: https://energia.fi/perustietoa_energia-alasta

Hallinnointi

Vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Yhtiö noudattaa hallintonsa järjestämisessä osakeyhtiölakia ja First Northin sääntöjä. Koska yhtiön osakkeita ei listata Helsingin Pörssin pörssilistalle, yhtiö ei ole velvollinen noudattamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) -suositusta. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattaminen ei ole yhtiön johdon arvion mukaan tässä vaiheessa yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua. Yhtiö pyrkii kuitenkin omassa toiminnassaan hallinnointikoodin mukaisiin toimintatapoihin yhtiön kokoon sovitettuna.

Yhtiö noudattaa tilinpäätöksen ja puolivuosikatsausten laadinnassa suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (Finnish Accounting Standards, FAS), joka perustuu Suomen kirjanpitolakiin ja -asetukseen sekä kirjanpitolautakunnan ohjeisiin ja lausuntoihin.

Johto

Tuomas Tuomela
Toimitusjohtaja
Viafin Service Oyj
Viafin Process Piping Oy
+358 40 090 7441

Heikki Hirsimäki
Varatoimitusjohtaja
Viafin Process Piping Oy
+358 50 026 7148

Pekka Luhtala
Toimitusjohtaja
Viafin Installation Oy
+358 50 036 6486

Patrik Hämälä
Talousjohtaja
+358 50 513 1305

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@viafinservice.fi


Vaihde

+358 10 327 4000


Laskutusosoite

Viafin Service Oyj
28480229
PL 100
80020 Kollektor Scan

OVT-tunnus: 003728480229
Operaattori: Maventa (003721291126)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH*
*Käyttäkää tätä välittäjätunnusta mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan
välittäjätunnukselle.

Verkkolaskuosoite: FI9117403000008265
Operaattori: Nordea (NDEAFIHH)

 

 

Yhteydenotto

Jätä meille viesti, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Näiden sivujen tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa Viafin Servicestä sijoituskohteena.

Pidämme huolta teollisuuden toimintakyvystä

Viafin Service on teollisuuden luotettu kunnossapitokumppani. Tarjoamme asiakkaillemme jatkuvia huolto- ja kunnossapitopalveluita vahvan alueellisen toimintaverkostomme avulla. Lisäksi toteutamme räätälöityjä projektitöitä asiakkaidemme vaihteleviin tarpeisiin. Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa suurista eurooppalaisista globaalisti toimivista yhtiöistä.

Kasvustrategiamme mukaisesti tavoittelemme laajentumista uusiin palveluihin ja yhä suuremmille markkinoille sekä 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2022 mennessä.

 

Viafin Servicen First North -listautumisanti

Viafin Service Oyj:n osakeanti ylimerkittiin selvästi ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle toteutetaan suunnitellusti.

Kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla arviolta 20.11.2018.

Lisätietoja yhtiön First North -listautumisannista sekä 30.10.2018 pidetyn yhtiöesittelyn webcast-tallenne löytyvät täältä.

Viafin Servicen tiedotustilaisuus 5.10.2018

Meillä on kokemusta ja näkemystä teollisuuden kunnossapidosta. Olemme toimineet lähes vuosikymmenen ajan teollisuuden luotettuna huolto- ja kunnossapitokumppanina ja toteuttaneet merkittävän määrän erilaisia projekteja asiakkaillemme Suomessa. Asiakkainamme on useita suuria sellu-, kartonki-, metallinjalostus-, energia- ja kemianteollisuuden aloilla toimivia yrityksiä.

Alta löydät esimerkkejä toiminnastamme.


CASE Lappeenranta: Viafin Servicen toiminnassa yhdistyvät vahva paikallistuntemus ja alan johtavan yrityksen osaaminen

Viafin Service on valtakunnallinen, mutta paikallisesti toimiva teollisuuden putkistojen huollon ja kunnossapidon johtava erikoisosaaja. Yhtiö toimii kahdeksalla paikkakunnalla ympäri Suomea; Lappeenrannassa toiminta käynnistyi keväällä 2016. Jo muutamassa vuodessa yhtiö on lunastanut paikkansa paikallisena asiantuntijana.

Viafin Service on viime vuosina kasvanut ja laajentanut toimintaansa tehokkaasti ja kannattavasti uusille maantieteellisille markkinoille. Keväällä 2016 toiminta käynnistyi Lappeenrannassa. Toimipisteen onnistuneessa käynnistymisessä tärkeässä roolissa ovat olleet kattava paikallistuntemus ja osaavien henkilöiden rekrytointi.

– Toimintamme ytimessä on ollut kyky löytää oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin, hyvä ja laadukas työ sekä vahva paikallistuntemus. Olemme kahdessa vuodessa onnistuneet luomaan itsestämme luotetun toimijan liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla, Lappeenrannan toiminnasta vastaava Panu Järvinen toteaa.

Asiakkaan arjessa mukana

Viafin Servicen asiakkaita Lappeenrannassa ovat erityisesti suuret suomalaiset sellu-, kartonki-, metalli- ja kemianteollisuuden yritykset.

– Toimimme asiakkaidemme kumppanina jatkuvissa huolto- ja kunnossapitotöissä, mutta autamme heitä myös projektiluonteisesti, Järvinen lupaa ja kertoo, että paikallistuntemuksen merkitys korostuu esimerkiksi prosessiteollisuuden seisokeissa. – Tuotannon seistessä suunniteltuja huoltotöitä on helppo toteuttaa tai asentaa ja kytkeä valmiiksi tehtyjä putkistoja. Hankkeiden käynnistymisvaiheessa varmistamme, että kaikki sujuu hyvin ja tarvittaessa saavumme paikalle vaikka keskellä yötä.

Syksyllä 2018 Lappeenrannan toimipiste työllistää 25 vakituista työntekijää. Järvisen mielestä pienessä paikallisvetoisessa tiimissä on helppo vaalia laatua työn joka vaiheessa, jakaa osaamista ja kouluttaa uusia osaajia alalle. Suurempien asiakkuuksien ja töiden kohdalla on tarvittaessa mahdollisuus hyödyntää koko konsernin resursseja.

– Paikallisuus on meidän valttimme. Tällä toimialalla paikan päällä pitää olla joskus nopeastikin ja tuntea asiakkaan tarpeet, jotta heitä voi palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Laadukas työ varmistaa omalta osaltaan sen, että meitä pyydetään paikalle uudestaankin. Iso kiitos tästä kuuluu omalle nuorekkaalle ja joustavalle porukalle, joka on halukas oppimaan uutta kaavoihin kangistumatta. Meidän tehtävänä on miettiä, mitä voimme tänään tehdä asiakkaamme eteen, Järvinen päättää.

 

Viafin Service on mukana rakentamassa uutta kaasuinfrastruktuuria Suomeen

Suomessa on viime vuosien aikana tehty huomattavia investointeja kaasuinfrastruktuurin. Teollisuuden halu vähentää hiilidioksidipäästöjä ja erityisesti laivaliikenteen kiristyvät päästörajoitukset lisäävät kysyntää nesteytettyyn maakaasuun (LNG) perustuville ratkaisuille. Myös raskaalle liikenteelle tarkoitettua nesteytetyn maa- tai biokaasun jakeluverkostoa kehitetään vauhdilla EU:n päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Viafin Service on toimittanut ja asentanut laitteistoja useisiin merkittäviin kaasuprojekteihin, kuten Tornion ja Porin LNG:n maahantuontiterminaaleihin. Yhtiön vastuulla projekteissa ovat olleet mm. prosessialueiden putkistojen ja muiden laitteistojen asentaminen sekä putkistojen eristystyöt. Yhtiö on myös mukana asiakkaansa Gasumin Turussa toteuttamassa Topinojan biokaasulaitoksen laajennusprojektissa.

LNG- ja biokaasuhankkeista kertynyt kokemus on luonut yhtiölle vahvan aseman kyseisillä markkinoilla ja yhtiö voi hyödyntää kokemustaan myös muissa vaativissa kohteissa. Projektien toteuttaminen vaatii paitsi teknistä osaamista myös erinomaista asiakassuhteiden hallinnan osaamista, sillä yhtiö toimii projekteissa sopimussuhteessa useiden eri tahojen kanssa. Viafin Service keskittyy projektiliiketoiminnassaan pieniin ja keskisuuriin projekteihin, jotta niiden arvo ei kasva liian suureksi yhtiön kokoon nähden. Projektien jälkeen yhteistyö asiakkaan kanssa jatkuu usein huollon ja kunnossapidon merkeissä.

Viafin Service on suomalainen teollisuuden kunnossapitoon, putkistojen ja laitteistojen huoltoon sekä asentamiseen erikoistunut yhtiö

Tarjoamme asiakkaillemme huolto- ja kunnossapitopalveluita, minkä ohella toteutamme projektitöitä asiakkaidemme vaihteleviin tarpeisiin. Sitoudumme toimimaan laadukkaasti, oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti kaikissa tilanteissa.

Alueellinen huolto ja kunnossapito

Tarjoamme asiakkaillemme huolto- ja kunnossapitopalveluita kaikissa alueellisissa palveluyksiköissämme. Tavoitteenamme on tuottaa palveluitamme paikallisesti ja tehokkaasti asiakkaidemme päivittäisiin tarpeisiin.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat muun muassa:

• teollisuuden putkistot
• hydrauliikka- ja pienputkistot
• mekaaniset hitsaustyöt
• teollisuuden seisokeissa toteutettavat laite- ja mekaaniset asennustyöt

Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa Suomessa toimivista merkittävistä teollisuuskonserneista. Palvelemme erityisesti sellu-, kartonki-, metallinjalostus-, energia- ja kemianteollisuuden aloilla toimivia yrityksiä ja teollisuuslaitoksia.

Projektitoiminta

Huolto- ja kunnossapitopalveluiden ohella harjoitamme myös projektiliiketoimintaa, joka koostuu valikoiduista putkisto- ja muista laiteasennuksista. Valikoituihin projekteihin keskittyminen mahdollistaa hyvän projektinhallinnan sekä toiminnan tehokkuuden ja korkean laadun.

Toteutamme projekteja asiakkaiden investointitarpeiden mukaisesti sekä uusiin että vanhoihin kohteisiin ja projektit ovat kooltaan pieniä ja keskisuuria. Esimerkkejä kohteistamme ovat prosessiteollisuuslaitokset ja nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalit.

Myös projektiliiketoimintamme palvelee suuria kansainvälisiä eri teollisuudenalojen toimijoita Suomessa.

Liiketoiminta

Viafin Service on teollisuuden luotettu kunnossapitokumppani, jolla on kymmenen alueellista palveluyksikköä Suomen tärkeimmissä teollisuuden keskittymissä. Vahvojen paikallisten palveluyksiköidemme myötä meille on syntynyt hyvä asiakastuntemus ja kyky tuottaa palveluita asiakkaillemme luotettavasti ja nopeasti. Asiakkainamme on useita suuria sellu-, kartonki-, metallinjalostus-, energia- ja kemianteollisuuden aloilla toimivia yrityksiä.

Olemme yksi Suomen johtavista teollisuusputkistojen asennustöiden erikoisosaajista. Meillä on myös vahvaa osaamista prosessiteollisuuden putkistojen huollosta ja kunnossapidosta sekä nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksista.

Palveluverkosto

Viafin

Viafin Servicellä on kymmenen palveluyksikköä kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen jatkuvia huolto- ja kunnossapitopalveluita kaikissa palveluyksiköissään. Projektitoiminnan osaaminen on keskitetty Tampereelle.

Historia

Viafin Service on kasvanut voimakkaasti toimintansa aikana.

Viafin Servicen juuret ovat Viafin Oy:n konepajaliiketoiminnassa. Teollisuusputkistoja on valmistettu historian varrella Viafin Oy:n eri tytäryhtiöissä. Vuonna 2008 Viafin Oy teki strategisen ratkaisun panostaa teollisuusputkistoliiketoiminnan kasvattamiseen; vuotta myöhemmin perustettiin ensimmäiset varsinaiset alueelliset toimipisteet Jämsään ja Poriin. Vuonna 2011 yhtiön liiketoiminta yhtiöitettiin Viafin Process Piping Oy -nimiseksi yhtiöksi. Saman vuoden syyskuussa yhtiö teki ensimmäisen yritysostonsa ja laajensi toimintaansa Keminmaalle.

Vuosina 2012–2016 Viafin Process Piping laajensi alueellista toimintaverkostoaan entisestään ja avasi uudet palveluyksiköt Kurikkaan, Tampereelle, Vantaalle ja Lappeenrantaan. Syksyllä 2016 perustetun Vantaan palveluyksikön liiketoiminta yhtiöitettiin Viafin Uusimaa Piping -nimiseksi yhtiöksi syksyllä 2017. Yhtiöittämisen tavoitteena oli henkilöstön sitouttaminen ja uusien toimintamallien pilotointi.

Viafin Installation syntyi vuoden 2017 lopulla, kun Viafin West Welding teki päätöksen keskittyä konepajaliiketoimintaansa ja myi asennus- ja kunnossapitoliiketoimintansa Viafin Installation Oy:lle.

Keväällä 2018 Viafin Process Piping laajensi liiketoimintaansa hydrauliikkaan ja pienputkistoihin. Kesällä 2018 muodostettiin kunnossapito- ja asennusliiketoimintaan keskittyvä Viafin Service Oy -konserni, jonka tytäryhtiöiksi Viafin Installation ja Viafin Process Piping siirtyivät.

 

Viafin Service -konserni

Konsernin emoyhtiö on Viafin Service, jonka 100 %:sti omistamia tytäryhtiöitä ovat Viafin Installation ja Viafin Process Piping. Konserniin kuuluu myös Viafin Process Pipingin enemmistöomistama tytäryhtiö Viafin Uusimaa Piping.

Viafin Process Pipingin ja Viafin Uusimaa Pipingin liiketoiminta muodostuu pääasiassa teollisuuden putkistojen huollosta, kunnossapidosta ja asennuksista eri puolilla Suomea. Viafin Installation keskittyy teollisuudessa käytettävien raskaiden mekaanisten laitteistojen asennuksiin, korjaamiseen, seisokkityyppisiin kunnossapitotöihin sekä teollisuuden mekaaniseen kunnossapitoon.

Viafin Service Oyj:n suurin omistaja on Viafin Oy

Viafin Service liiketoiminta.

 

Vastuullisuus

Olemme Viafinissä sitoutuneet toimimaan kestävällä tavalla huomioiden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökulmat - sekä paikallisesti että globaalisti. Pyrimme aktiivisesti vähentämään toiminnastamme syntyviä ympäristöhaittoja, energiatehokkuus huomioiden. Meillä on käytössämme sertifioidut laadunhallinta-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät sekä hitsauksen laatujärjestelmä ja teräsrakenteiden asentamisen tuotesertifikaatti.

Lue, mitä Viafin Servicestä on kirjoitettu mediassa

Jämsän Seutu
https://www.jamsanseutu.fi/uutiset/kasvava-yritys-kaipaa-aina-osaavia-ammattilaisia-201207694/ 

Kauppalehti
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/uusi-listautuja-tulee-puskista-first-northiin/HEqsHTsh

Kauppalehti
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/valtion-tesi-alkaa-sijoittaa-kasvuyhtiolistautumisiin/hgiiFBKp

Arvopaperi
https://www.arvopaperi.fi/listautumiset/first-northin-uusi-listautuja-on-suurelle-yleisolle-tuntematon-6743746

Talouselämä
https://www.talouselama.fi/uutiset/helsingin-porssiin-taas-uusi-tulokas-tassa-listautumisessa-kukaan-ei-rahasta/a48e3304-fbaf-3d81-b93b-bf99804de90b

 

Viafin Service pitää huolta suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä ja toimintavarmuudesta.

Viafin Service on teollisuuden kunnossapidon luotettu kumppani. Laadukas, paikallinen palvelu ja syvä asiakastuntemus mahdollistavat pitkäaikaiset asiakassuhteet ja aidon kumppanuuden.

Tarjoamme eri aloilla toimiville asiakkaillemme huolto- ja kunnossapitopalveluita alueellisen toimintaverkostomme avulla ympäri Suomen. Meillä on myös näyttöjä erikoisosaamista vaativien projektien onnistuneesta toteutuksesta asiakkaidemme vaihteleviin tarpeisiin.

Pidämme huolta suomalaisen teollisuuden toimintavarmuudesta, ja suhtaudumme tähän työhömme intohimolla ja rohkeudella. Sitoudumme toimimaan laadukkaasti, oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti kaikissa tilanteissa.Ajankohtaista

Tämä on esimerkkisivu. Se eroaa artikkelista siten, että se pysyy paikallaan ja näkyy sivustosi navigointivalikossa (useimmissa teemoissa). Useimmat ihmiset aloittavat Tietoja-sivulla, joka esittelee sivuston kirjoittajan mahdollisille lukijoille, esimerkiksi näin:

Moro! Päivisin jaan postia, iltaisin olen stand-up-koomikko. Tämä on minun blogini! Asun Tampereella kissani kanssa ja tykkään Sihi-juomasta.

…tai jotain tällaista:

XYZ Härpäkeyritys Oy perustettiin vuonna 1971 ja on siitä lähtien ollut maan merkittävin härpäkkeiden toimittaja. Kotipaikkamme on Ankkalinna ja työllistämme yli 2000 ihmistä.

Olet uusi WordPress-käyttäjä, joten kipaisepa hallintanäkymääsi poistamaan tai muokkaamaan tätä sivua, ja luomaan uusia sivuja. Pidä hauskaa!

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: http://viafinservice.fi.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Yhteydenottolomakkeet

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Analytiikka

Kenelle jaamme tietosi

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Omat yhteystietosi

Lisätiedot

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Kolmannet osapuolet, joilta saamme henkilötietoa

Henkilötietoon liittyvä automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Toimialaan liittyvä lainsäädäntö